Ředitel Základní školy a Mateřské školy Lodhéřov, Mgr. Karel Král, stanovil následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

I.

Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem ve věku zpravidla od 3 let až do začátku povinné školní docházky.

II.

V souladu s ustanovením § 34 odst. 4 školského zákona je přednostně vždy přijato dítě rok před nástupem povinné školní docházky.

III.

Pakliže nedojde k přijetí dítěte dle kritéria pod bodem II., vychází při přijímání dětí do mateřské školy ředitel z následujících kritérií. Přednostně bude přijato dítě s vyšším bodovým hodnocením.

IV.

V případě rovnosti bodů může být v ojedinělých individuálních případech zohledněna výdělečná činnost zákonného zástupce dítěte. K výdělečné činnosti se však nepřihlédne, pokud je zákonný zástupce dítěte, který není výdělečně činný, na mateřské/rodičovské dovolené s dalším dítětem.

V.

Ředitel školy může přihlédnout při přijímání dětí ke zvýšené sociální potřebnosti dítěte vzniklé v důsledku nepříznivé sociální situace (může se jednat např. o dítě samoživitele/samoživitelky, osiřelé dítě, dítě hrozícímu sociální vyloučení apod.).

 

Kritérium

Body

 

2 roky

0

Věk dítěte

3 roky

5

 

4 roky

10

 

5 let

12

Trvalý pobyt dítěte

Trvalý pobyt v obci

10

 

Trvalý pobyt mimo obec

0

Opakované podání žádosti

1 rok

2

 

2 roky

3

 

MŠ navštěvuje sourozenec dítěte

10

Individuální situace dítěte

Dítě se hlásí k celodennímu provozu

15

 

ZŠ navštěvuje sourozenec dítěte

10

 

Sociální potřebnost dítěte

0 - 30

Za každý den od data narození v předcházejícím škol. roce do 31. srpna 2018

Dvouletí

0,027

Tříletí

0,027

Čtyřletí

0,005

v Lodhéřově dne 10. 4. 2018                                                                      Mgr. Karel Král, ředitel školy