Ředitel Základní školy a Mateřské školy Lodhéřov, Mgr. Karel Král, stanovil následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

I.

Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem ve věku zpravidla od 3 let až do začátku povinné školní docházky.

II.

V souladu s ustanovením § 34 odst. 4 školského zákona je přednostně vždy přijato dítě rok před nástupem povinné školní docházky.

III.

Pakliže nedojde k přijetí dítěte dle kritéria pod bodem II., vychází při přijímání dětí do mateřské školy ředitel z následujících kritérií. Přednostně bude přijato dítě s vyšším bodovým hodnocením.

IV.

V případě rovnosti bodů může být v ojedinělých individuálních případech zohledněna výdělečná činnost zákonného zástupce dítěte. K výdělečné činnosti se však nepřihlédne, pokud je zákonný zástupce dítěte, který není výdělečně činný, na mateřské/rodičovské dovolené s dalším dítětem.

V.

Ředitel školy může přihlédnout při přijímání dětí ke zvýšené sociální potřebnosti dítěte vzniklé v důsledku nepříznivé sociální situace (může se jednat např. o dítě samoživitele/samoživitelky, osiřelé dítě, dítě hrozícímu sociální vyloučení apod.).

 

Kritérium

Body

 

2 roky

0

Věk dítěte

3 roky

5

 

4 roky

10

 

5 let

12

Trvalý pobyt dítěte

Trvalý pobyt v obci

10

 

Trvalý pobyt mimo obec

0

Opakované podání žádosti

1 rok

2

 

2 roky

3

 

MŠ navštěvuje sourozenec dítěte

10

Individuální situace dítěte

Dítě se hlásí k celodennímu provozu

15

 

ZŠ navštěvuje sourozenec dítěte

10

 

Sociální potřebnost dítěte

0 - 30

Za každý den od data narození v předcházejícím škol. roce do 31. srpna 2019

Dvouletí

0,027

Tříletí

0,027

Čtyřletí

0,005

v Lodhéřově dne 15. 4. 2019                                                                      Mgr. Karel Král, ředitel školy

Zápis dětí do mateřské školy Lodhéřov se bude konat ve čtvrtek 2. května 2019 od 13.00 do 16.00 hodin v budově mateřské školy.
K zápisu je nutno předložit:
1) Vyplněnou žádost o přijetí dítěte

2) Lékařskou zprávu o zdravotním stavu dítěte potvrzenou pediatrem

3) Rodný list dítěte

4) OP zákonného zástupce
Formulář žádosti o přijetí dítěte do MŠ společně s tiskopisem pro pediatra je možno vyzvednout v mateřské škole denně od 16. dubna 2019.
Pokud termín zápisu rodičům nevyhovuje, mohou se s učitelkou mateřské školy domluvit na jiném termínu (nejpozději však do 16. května 2019).
Ředitel ZŠ a MŠ Lodhéřov rozhodne o přijetí či nepřijetí dítěte do 23. 5. 2019 na základě stanovených kritérií (zveřejněna na www.zslodherov.cz a v mateřské škole).
Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy v Lodhéřově si žadatel vyzvedne osobně v úterý 28. května od 13.00 do 16.00, případně ve středu 29. května 2019 od 10.00 do 13.00 v budově Základní školy.
Těšíme se na vás!

Naši mateřskou školu navštívil Mikuláš hned dvakrát. Jednou přišel i s čertem podívat se na děti do herny. Podruhé za námi přišel na školní zahradu. Děti přednesly básničky a odpovídaly Mikulášovi, co si přejí od Ježíška pod stromeček. Za odměnu dostaly mikulášskou nadílku.
Děkujeme sponzorům, Obci Lodhéřov a manželům Gnädingerovým za krásnou nadílku.
                                                                                                                            Bc. Ilona Brusová, učitelka MŠ