Cílem ŠD je položit základy k smysluplnému využívání volného času. ŠD nabízí vzdělávání formou zájmových a vzdělávacích činností, odpočinku, relaxaci i individuálních prací.

U žáků podporujeme citlivé vztahy k lidem, přírodě, ochranu svého zdraví. Rozvíjíme schopnost vzájemně spolupracovat, respektovat druhého, otevřeně komunikovat.

Vedeme žáky ke tvořivosti, rozvíjíme jejich estetické vnímání, respektujeme individuální schopnosti a dovednosti. Rozvíjíme schopnosti rozhodování, hodnocení a sebehodnocení. Jelikož ŠD navštěvují žáci různých věkových skupin, jsou starší žáci vedeni k předávání již svých nabytých zkušeností a dovedností mladším spolužákům. Ve ŠD preferujeme, co nejvíce pobytu venku na školní zahradě nebo v přírodě.

Vnitřní řád ŠD je součástí školního řádu ZŠ. Zákonní zástupci nezletilých žáků jsou povinni nahlásit informaci o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích / alergie, astma aj./, jež jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka. Také mají řádně omluvit nepřítomnost žáka ve ŠD.

Žák ve ŠD je povinen chovat se slušně. „Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky na ostatní žáky a pracovníky školy, či školského zařízení se vždy považují za závažné zavinění porušení povinností stanovených zákonem" (školský zákon § 31, odst. 3).


Vzor omluvenky:

Pusťte prosím, dne 15. 2. 2013, Janu Novotnou, ze ŠD po obědě (vyučování, v ... hodin) na autobus (domů).

Podpis rodiče: Novotná