Na základě informace z MŠMT České republiky ze dne 17. 8. 2021 (tzv. MANUÁL) bude provoz školy od 1. 9. 2021 následující:

1. Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.                                                                       

2. Žáci a jejich zákonní zástupci s příznaky infekčního onemocnění nemohou vstoupit do budovy školy.

3. Každá osoba (žáci, zaměstnanci, zákonní zástupci a třetí osoby jsou povinny si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd (respirátor, obličejová maska).


4. Umožňuje se osobní přítomnost všech žáků za těchto podmínek:


a) Ve škole proběhne preventivní antigenní testování s frekvencí 3 x po sobě. První
test proběhne 1. září (pro všechny žáky), druhý test proběhne 6. září (pondělí) a třetí test se bude realizovat 9. září (čtvrtek).

b) V případě pozitivního výsledku 1. a 2. testu bude pozitivně testovaný žák izolován od ostatních žáků, škola kontaktuje zákonného zástupce a ten je povinen žáka neprodleně vyzvednout. Ostatní žáci mohou ve výuce pokračovat. V případě pozitivního výsledku 3. testu jsou izolováni všichni žáci a po vyrozumění zákonných zástupců musí všichni opustit školu a nemohou se účastnit výuky.


c) Testování nepodstupují žáci, kteří mají splněno plně dokončené očkování starší 14 dnů nebo prodělali onemocnění covid-19 (doba nejvíce 180 dní od 1. pozitivního testu), případně žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém
místě. Žáci budou mít povinnost používat ochrannou roušku pouze ve společných prostorách, nikoli při vyučování. Žádáme zákonné zástupce, aby jejich děti hned první den ve škole předložily doklad, na základě kterého nebudou testovány (aplikace tečka v mobilním telefonu, certifikát o očkování, doklad o prodělání nemoci covid-19 atd.).


d) Pokud se žák z rozhodnutí zákonných zástupců testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky zúčastnit, ale za podmínek stanovených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví. Znamená to, že bude používat po celou dobu pobytu ve škole ochranu dýchacích cest, nesmí cvičit ve vnitřních prostorech, nesmí zpívat a ve školní jídelně bude obědvat ve vyhrazeném prostoru. Vyučování probíhá dle zveřejněného rozvrhu. Pokud zákonný zástupce odmítne jak testování žáka, tak nošení ochranné roušky, nemůže škola v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví umožnit žáku osobní přítomnost ve škole. Žák tak není automaticky omluven, rodiče jsou v tomto případě povinni se domluvit se školou o způsobu vzdělávání. Tomuto žákovi nebude poskytována distanční výuka.


Celý soubor doporučení pro školy ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke COVID-19 provoz a testování (tzv. MANUÁL) naleznete zde.

                                                                                                         Mgr. Karel Král, ředitel školy