Ve středu 8. září 2021 v 10. 00 hod žáci naší školy vyrazili na půlkilometrový běh, který byl odstartován na dálku v celé České republice. Jednalo se o akci, která byla přesunuta z června letošního roku kvůli koronavirové epidemii. Záštitu nad tímto během převzal Český olympijský výbor. Počasí nám přálo a i proto žáci podali velmi solidní výkony, nikdo nechtěl zůstat pozadu. Ani tentokrát nebyl důležitý čas, ale myšlenka, aby děti z celé České republiky se v jeden den, ve společný okamžik, postavily na start závodu. Odměnou dětem byl nejen dobrý pocit z toho, že trasu uběhly, ale i diplom, medaile a dárky od společností Koh-i-noor Hardmuth. Letos to byl v pořadí již šestý ročník, kterého jsme se zúčastnili a účast plánujeme i v letošním školním roce. Vítězem v kategorii chlapců byl Václav Matoušek, na druhém místě skončil František Matoušek a třetí doběhl Marek Mertl. V kategorii dívek se vítězkou stala Rozálie Chodcová, na druhém místě doběhla Nikol Plachá a třetí skončila Natálie Hinková. Všem vítězům blahopřejeme.
                                                                                                                                       Mgr. Karel Král, ředitel školy

 

Dne 1. září 2021 byl stejně jako na většině základních a středních škol v České republice zahájen také u nás, v Lodhéřově, nový školní rok. V naší škole jsme po prázdninách přivítali šest nových žáčků, z toho 5 prvňáčků. Jedná se o tři chlapce a 2 děvčata, z toho jedna nová žákyně, která se k nám v průběhu prázdnin přistěhovala. Druhou novou žákyní je žákyně 2. ročníku, která se k nám v průběhu prázdnin rovněž přistěhovala. I s nimi má naše škola v letošním školním roce 19 žáků. Nový školní rok zahájil krátkým projevem ředitel školy. Paní učitelka předala dárky prvňáčkům - upomínkový list, psací pero a z projektu „Mléko do škol“ obdrží všichni prvňáčci svačinovou krabičku. Ostatní žáci dostali jako upomínku na první den školy rovněž psací pero. Poté přednesli krátký projev paní starostka Zdeňka Klesalová a pan místostarosta Ing. Miroslav Šlinc, kteří předali rodičům žáků dar Obecního úřadu Lodhéřov a prvňáčkům upomínkové listy s drobnými dárečky.
Mateřskou školu by mělo v letošním školním roce navštěvovat 13 dětí.
I v letošním školním roce jsme pro žáky připravili spoustu doprovodných akcí, exkurzí, výletů i projektů, které jsou nedílnou součástí našeho Školního vzdělávacího programu „Naše škola". Vzhledem k současné epidemiologické situaci však budeme muset některé akce omezit, přeložit nebo možná i zrušit. O všech proběhnuvších akcích vás budeme průběžně informovat na našich webových stránkách a dále i na nástěnce v budově Obecního úřadu Lodhéřov.
Přeji všem žákům v základní škole i dětem v mateřské škole hodně úspěchů a radosti při získávání nových vědomostí, dovedností i kamarádů. Všem zaměstnancům přeji úspěšný start do nového školního roku a rodičům dostatek trpělivosti se svými ratolestmi.
                                                                                                           Mgr. Karel Král, ředitel ZŠ a MŠ Lodhéřov

Na základě informace z MŠMT České republiky ze dne 17. 8. 2021 (tzv. MANUÁL) bude provoz školy od 1. 9. 2021 následující:

1. Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.                                                                       

2. Žáci a jejich zákonní zástupci s příznaky infekčního onemocnění nemohou vstoupit do budovy školy.

3. Každá osoba (žáci, zaměstnanci, zákonní zástupci a třetí osoby jsou povinny si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd (respirátor, obličejová maska).


4. Umožňuje se osobní přítomnost všech žáků za těchto podmínek:


a) Ve škole proběhne preventivní antigenní testování s frekvencí 3 x po sobě. První
test proběhne 1. září (pro všechny žáky), druhý test proběhne 6. září (pondělí) a třetí test se bude realizovat 9. září (čtvrtek).

b) V případě pozitivního výsledku 1. a 2. testu bude pozitivně testovaný žák izolován od ostatních žáků, škola kontaktuje zákonného zástupce a ten je povinen žáka neprodleně vyzvednout. Ostatní žáci mohou ve výuce pokračovat. V případě pozitivního výsledku 3. testu jsou izolováni všichni žáci a po vyrozumění zákonných zástupců musí všichni opustit školu a nemohou se účastnit výuky.


c) Testování nepodstupují žáci, kteří mají splněno plně dokončené očkování starší 14 dnů nebo prodělali onemocnění covid-19 (doba nejvíce 180 dní od 1. pozitivního testu), případně žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém
místě. Žáci budou mít povinnost používat ochrannou roušku pouze ve společných prostorách, nikoli při vyučování. Žádáme zákonné zástupce, aby jejich děti hned první den ve škole předložily doklad, na základě kterého nebudou testovány (aplikace tečka v mobilním telefonu, certifikát o očkování, doklad o prodělání nemoci covid-19 atd.).


d) Pokud se žák z rozhodnutí zákonných zástupců testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky zúčastnit, ale za podmínek stanovených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví. Znamená to, že bude používat po celou dobu pobytu ve škole ochranu dýchacích cest, nesmí cvičit ve vnitřních prostorech, nesmí zpívat a ve školní jídelně bude obědvat ve vyhrazeném prostoru. Vyučování probíhá dle zveřejněného rozvrhu. Pokud zákonný zástupce odmítne jak testování žáka, tak nošení ochranné roušky, nemůže škola v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví umožnit žáku osobní přítomnost ve škole. Žák tak není automaticky omluven, rodiče jsou v tomto případě povinni se domluvit se školou o způsobu vzdělávání. Tomuto žákovi nebude poskytována distanční výuka.


Celý soubor doporučení pro školy ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke COVID-19 provoz a testování (tzv. MANUÁL) naleznete zde.

                                                                                                         Mgr. Karel Král, ředitel školy                                                                                          

Další školní rok poznamenaný koronavirovou epidemií uběhl jako voda a je tu opět toužebně očekávaný konec školního roku. Pro některé žáky to byl první rok jejich povinné školní docházky, pro jiné poslední rok na naší škole. Žáci obdrželi tento poslední den školního roku kromě tradičního vysvědčení i neúplné vysvědčení z projektu „Sazka olympijský víceboj“ – Olympijský diplom, fotografii na památku a sladkou odměnu.
Popřejme tedy našim „páťákům", aby se jim v 6. třídě na nové škole dařilo. Všem dětem přejeme prázdniny plné sluníčka a koupání bez úrazů, zaměstnancům školy i školky zaslouženou dovolenou k načerpání nových sil a 1. září 2021 s novými „prvňáčky" i dětmi v mateřské škole v novém školním roce na shledanou.
                                                                                                                                           Mgr. Karel Král, ředitel školy

V pondělí 28.6. 2021 jsme se v rámci školního výletu vydali na stezku „Z pohádky do pohádky“, kterou na trase naučné stezky „Čertův kámen“ připravili ke Dni dětí obec Lodhéřov a KUNA z.s. Pohádková stezka měla celkem 17 stanovišť. Na každém stanovišti museli žáci uhodnout název některé pohádky a získané písmeno za splnění úkolu si zapisovali do tajenky. Kromě toho bylo na stezce plno atrakcí pro sportovní vyžití a děti je náležitě využily. Počasí nám také přálo, a tak jsme se, někteří velmi unaveni, vrátili šťastně na oběd do školní jídelny. Za vyplněnou tajenku na žáky čekala odměna v podobě diplomu, omalovánek, drobných sladkostí a upomínkových předmětů od obecního úřadu v Lodhéřově. Výlet se všem líbil a byl příjemným zpestřením závěru školního roku.
                                                                                                                                      Mgr. Karel Král, ředitel školy