Zápis do první třídy školního roku 2023/2024 se koná v úterý 4. dubna 2023 od 15.00 do 17.00 v budově základní školy. K zápisu se dostaví děti narozené od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017.

K zápisu budete potřebovat rodný list dítěte a svůj občanský průkaz, který nám předložíte k nahlédnutí. U cizinců je nutné doložit povolení k pobytu. Ve škole poté vyplníte zápisový lístek.

Není – li dítě po dovršení 6. roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, požádá zákonný zástupce dítěte nejpozději do 30. 4. 2023 písemně o odklad školní docházky. Žádost bude k dispozici u zápisu dne 4. 4. 2023 (nebo na webových stránkách školy). K žádosti se přikládá doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře (nebo klinického psychologa).

Dítě s odkladem povinné školní docházky se zápisu také účastní.

Seznam žáků, vedených pod registračním číslem, kteří byli přijati k povinné školní docházce, bude zveřejněn nejpozději 12. 4. 2023 na dveřích budovy ZŠ a na webových stránkách školy. Úplný seznam přijatých žáků bude zveřejněn do pátku 5. 5. 2023 na dveřích budovy ZŠ a na webových stránkách školy.Pokud termín zápisu rodičům nevyhovuje, mohou si telefonicky domluvit náhradní termín na telefonním čísle 384 385 155.

Co nabízíme Vašim dětem?

 • klidné prostředí malé vesnické školy
 • malý počet žáků ve třídě
 • kvalifikované učitele
 • zábavná forma výuky s možností individuálního přístupu
 • výuka na interaktivní tabuli dle vlastních digitálních učebních materiálů
 • učební pomůcky zdarma
 • finanční příspěvek zřizovatele pro rodiče žáků na každý školní rok
 • plavecký výcvik pro všechny žáky
 • možnost návštěvy školní družiny
 • možnost stravování ve školní jídelně

  Na všechny budoucí prvňáčky a jejich rodiče se těší kolektiv zaměstnanců ZŠ Lodhéřov.

                                                                                                                                                             

Vážení rodiče,
v souladu s ustanovením §24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji ředitelské volno v rozsahu 1 dne v pondělí 27. března 2023 z důvodu přerušení dodávky elektrické energie (a tudíž i tepla) do budovy základní školy od 7:30 hod do 15:30 hod. společností EG.D., a.s., která bude tento den provádět údržbové a revizní práce na zařízení distribuční soustavy.
Výuka bude obnovena v plném rozsahu v úterý 28. března 2023.

                                                                                                                                          Mgr. Karel Král, ředitel školy

Klub dětských knihoven vyhlásil letos již 15. ročník projektu „Knížka pro prvňáčka“. Cílem projektu je podpora čtenářské gramotnosti žáků, především žáků prvních tříd. Letos jsou zapojeni do projektu i žáci 2. ročníku, protože loni se projekt nekonal.
V pátek 20. ledna 2023 jsme se tedy vypravili do místní knihovny, která kromě své obvyklé knihovnické činnosti připravila pro naše žáky společné čtení. Paní knihovnice představila žákům postupně čtyři knihy, ze kterých jim poté přečetla vždy krátké úryvky. Jednalo se o knihy Bláznivá škola od Lukáše Pavláska, Kuba nechce spát od Petry Braunové, Darebák David a tělo od Francescy Simonové a Proč ?- kniha otázek a odpovědí o lidech, zvířatech a vesmíru od Kathy Wollardové.
Druhou akcí v rámci tohoto projektu bude 31. března 2023 již tradiční „Noc s Andersenem“ a třetí akcí bude „Čtení v přírodě“. V měsíci červnu obdrží žáci 1. a 2. ročníku za odměnu knihu spisovatelky Zuzany Pospíšilové a ilustrátorky Markéty Vydrové.
Na závěr poděkovala paní knihovnice všem za návštěvu a pozvala žáky k pravidelným návštěvám místní knihovny.
                                                                                                                                         Mgr. Karel Král, ředitel školy

Základní škola a školní družina budou uzavřeny od pátku 3. února do neděle 12. února 2023 z důvodu pololetních a jarních prázdnin. Mateřská škola a školní jídelna budou uzavřeny od pátku 3. února do neděle 12. února 2023 z důvodu sanitace ve školní jídelně a nerentabilnímu provozu v období prázdnin. Provoz všech zařízení bude obnoven v pondělí 13. února 2023.
                                                                                                                                              Mgr. Karel Král, ředitel školy