V pátek 23. dubna 2021 jsme se po dlouhé době vypravili opět do naší keramické dílny. Ještě před uzavřením škol od 1. března 2021 jsme si vyrobili velikonoční zvířátka a vajíčka. Po vyschnutí jsme je stačili ještě vypálit, na jejich glazování jsme se již vzhledem k výše zmíněnému uzavření škol nedostali. Děti zdobení velikonočních motivů bavilo, každý se snažil glazovat barvami MAYCO své výrobky co nejlépe a vůbec nám přitom nevadilo, že Velikonoce jsou už dávno za námi. Po opětovném vypálení mohou zvířátka i vajíčka dělat radost nejen nyní, po Velikonocích, ale i o Velikonocích příštích.
                                                                                                                              Mgr. Karel Král, ředitel školy

Na základě rozhodnutí MŠMT a MZ České republiky bude od pondělí 12. 4. 2021 probíhat prezenční výuka v MŠ pro děti, pro něž platí povinné předškolní vzdělávání, v ZŠ pro všechny žáky 1. – 5. třídy. Na naši školu se nevztahuje rotační výuka.
Všichni žáci musí mít po dobu svého pobytu při prezenční výuce ve škole i školní družině nasazenu minimálně chirurgickou roušku, pokud pedagogický pracovník neurčí jinak (výjimkou je sundání roušky např. během provádění stěru z nosu při testování či během stravování ve školní jídelně) a dodržovat nařízené hygienické postupy. Děti v mateřské škole ochranu úst mít nemusí (vztahuje se na ně výjimka). Všichni zaměstnanci, případně třetí osoby mají povinnost nosit respirátory po celou dobu pobytu ve škole (s výjimkou doby konzumace stravy) a dodržovat nařízené hygienické postupy. Třetí osoby mají do školy přístup pouze ve výjimečných případech.
Podmínkou pro zahájení prezenční výuky je pravidelné testování žáků ZŠ, dětí v MŠ a zaměstnanců školy a školky, a to 2 x týdně (škola je povinna na základě mimořádného opatření provádět tato testování). Testování se bude provádět vždy v pondělí a ve čtvrtek. V mateřské škole bude testování probíhat po příchodu do školky v šatně. V základní škole bude testování probíhat před příchodem do ranní školní družiny, pro ostatní žáky před začátkem vyučování v tělocvičně. U dětí v mateřské škole a u menších žáků v základní škole je možná osobní asistence zákonných zástupců. V případě odmítnutí testování nebudou děti ani žáci vpuštěni do školky či školy a nebude u nich probíhat distanční výuka. Testování bude probíhat šetrnou neinvazivní metodou prostřednictvím LEPU testů, a to formou stěru z dolní části nosu. Test si budou provádět žáci sami za dohledu pedagogického pracovníka školy. Pokud žák či dítě nebude v době testování přítomen ve škole či školce, absolvuje test ihned po svém návratu. Od testování jsou osvobozeni ti žáci a děti, kteří prodělali nemoc COVID-19 s tím, že od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem nesmí uplynout více jak 90 dnů. Toto je však nutné prokázat lékařskou zprávou, potvrzením od lékaře či zprávou z laboratoře v listinné nebo elektronické podobě.
Délka provedení testu je přibližně do 20 min (po stěru je třeba vyčkat 15 min na výsledek). Rodiče dětí v mateřské škole by tak režim přivádění dětí do mateřské školy měli tomuto přizpůsobit a mít časovou rezervu, protože v případě pozitivního testu si budou muset dítě odvést domů.
Také žáci základní školy se v případě pozitivního testu nemohou účastnit výuky a musí opustit školu (v doprovodu rodičů nebo sami na základě souhlasu zákonných zástupců dítěte).
Provoz mateřské školy a školní družiny bude od 12. dubna 2021 od 6:30 do 16:00 hod.
Školní jídelna bude rovněž v provozu od pondělí 12. dubna 2021. Rodiče přihlásí svým dětem obědy ve školní jídelně na telefonním čísle 384 385 200.
Informace pro rodiče k testování najdete na stránce: https://testovani.edu.cz/pro-rodice
Informace pro děti a žáky k testování najdete na stránce: https://testovani.edu.cz/pro-zaky-a-studenty
Instruktážní video k LEPU testům najdete na stránce: https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole
Leták pro rodiče najdete na stránce: https://testovani.edu.cz/files/testovani-letak-pro-rodice-6-4-21f.pd

                                                                                                                                       Mgr. Karel Král, ředitel školy

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021, kterým se omezuje provoz škol a školských zařízení. Do 11. dubna 2021 se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu.
Ministerstvo školství České republiky zároveň vymezilo první etapu otevírání škol v dokumentu 1. fáze otevírání škol a režimových opatření.
Zatím není ještě známý termín otevření škol a školských zařízení (uvažuje se o 12. dubnu, případně 19. dubnu 2021). Otevření v 1. fázi se bude týkat 1. stupně základních škol (u nás bude probíhat pouze prezenční výuka, ne rotační), školní družiny, školní jídelny a mateřské školy (zatím pouze pro předškoláky). Povinná bude ochrana nosu a úst zdravotnickou obličejovou maskou splňující standardy MO MZd (chirurgická jednorázová ústenka). Povinné bude také neinvazivní testování 2krát týdně. Více informací naleznete v dokumentu pod tímto článkem.
Jakmile budeme znát další podrobnosti a informace, sdělíme vám je prostřednictví našich webových stránek a e-mailů.
                                                                                                                                       Mgr. Karel Král, ředitel školy

Zápis do první třídy pro školní rok 2021/2022 bude probíhat pouze prostřednictvím jeho formální části, která slouží zejména ke zjištění povinných náležitostí zápisu (podání žádosti o přijetí, popřípadě žádosti o odklad apod.). Zájemci o přijetí budou moci formální část zápisu realizovat v termínu od 06. dubna 2021 do 23. dubna 2021. Motivační část, pro kterou je potřeba osobní přítomnost dítěte ve škole, v letošním roce nebude součástí zápisu. Naše škola po ukončení mimořádných opatření uspořádá setkání se zapsanými dětmi a jejich zákonnými zástupci zaměřené na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem, učiteli a prostory školy.


V návaznosti na doporučení opatření MŠMT ČR dochází k zápisům k povinné školní docházce bez přítomností dítěte ve škole a je doporučována distanční komunikace.


Z toho důvodu podle § 37 zákona č. 500/ 2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů je možné, žádost o přijetí k základnímu vzdělávání učinit písemně, v elektronické podobě, nebo ústně. Přihlášku je možné doručit následujícími způsoby:


1. do datové schránky školy (54bme4a)
2. emailem s uznaným elektronickým podpisem (nelze poslat prostý email), Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
3. poštou (Základní škola a Mateřská škola Lodhéřov, Lodhéřov 187, 378 26 Lodhéřov)
4. osobní dodání, bude Vám stanoven termín k podání Vaší žádosti, vzhledem ke stávající situaci však budou stanoveny časové rozestupy, aby nedocházelo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy.


Zápis pro školní rok 2021/2022 je určen pro děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015.


Povinné dokumenty pro doložení k zápisu:
rodný list dítěte; občanský průkaz zákonného zástupce nebo jiné zplnomocněné osoby; doklad o svěření dítěte do péče (u pěstounů apod.), v případě stanovení střídavé péče o dítě doložení čestného prohlášení druhého zákonného zástupce, že jednají ve shodě, rozhodnutí o odkladu školní docházky, vyjádření PPP a SPC, popřípadě vyjádření klinického psychologa k nutnému odkladu školní docházky, pokud bylo vydáno. Tyto dokumenty budou sloužit k ověření náležitostí požadovaných správním řádem. U cizinců je nutné doložit povolení k pobytu.


Po ověření totožnosti budou tyto zaslané dokumenty skartovány:
- kopie občanského průkazu zákonného zástupce (zplnomocněné osoby)
- kopie rodného listu dítěte.


Seznam žáků, vedených pod registračním číslem, kteří byli přijati k povinné školní docházce, bude zveřejněn nejpozději 30. 4. 2021 na dveřích budovy ZŠ a na webových stránkách školy. Pokud zákonný zástupce zvolí způsob osobního setkání pro podání žádosti, termín si může domluvit telefonicky na telefonním čísle 384 385 155, případně zasláním e-mailu na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..


 • Co nabízíme Vašim dětem?
   klidné prostředí malé vesnické školy
   malý počet žáků ve třídě
   kvalifikované učitele
   zábavná forma výuky s možností individuálního přístupu
   výuka na interaktivní tabuli dle vlastních digitálních učebních materiálů
   učební pomůcky zdarma
   finanční příspěvek zřizovatele pro rodiče žáků na každý školní rok
   plavecký výcvik pro všechny žáky
   možnost návštěvy školní družiny
   možnost stravování ve školní jídelně
  Na všechny budoucí prvňáčky a jejich rodiče se těší kolektiv zaměstnanců ZŠ Lodhéřov.
                                                                                                                                      Mgr. Karel Král, ředitel školy

Zápis do první třídy pro školní rok 2021/2022 bude probíhat na Základní školu a Mateřskou školu Lodhéřov pouze prostřednictvím jeho formální části, která slouží zejména k zajištění povinných náležitostí zápisu (podání žádosti o přijetí, popřípadě žádosti o odklad apod.). Zájemci o přijetí budou moci formální část zápisu realizovat v termínu od 06. dubna 2021 do 23. dubna 2021.

Motivační část, pro kterou je potřeba osobní přítomnost dítěte ve škole, v letošním roce nebude součástí zápisu. Naše škola po ukončení mimořádných opatření uspořádá setkání se zapsanými dětmi a jejich zákonnými zástupci, zaměřené na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem, učiteli a prostory školy.

Sledujte prosím naše webové stránky, kde v nejbližších dnech budou zveřejněny další informace o konkrétní podobě zápisu.
                                                                                                                                      Mgr. Karel Král, ředitel školy